Comparaison des produits

I USLOVI KUPOVINE

1. Uvod

1.1 Ovaj dokument opisuje uslove pod kojima prodajemo proizvode ('Proizvodi') prikazane na našoj online prodavnici Com Shop (‘Websajt’).

1.2 Prije nego potvrdite porudžbinu molimo Vas da:

1.2.1 ProÄitate ''Uslove kupovine'' i ''Reklamacije'' – polisu koja definiše uslove pod kojima se roba može reklamirati i ostvariti pravo na garanciju.

1.2.2 ProÄitate našu Polisu o zaštiti privatnosti u pogledu Vaših liÄnih podataka.

1.3 Kupovinim Proizvoda na na ovom Websajtu slažete se sa uslovima navedenim u polisi "Uslovi kupovine", kao i drugim dokumentima koji tretiraju bilo koji aspekt kupovine (reklamacije, dostava, zaštita privatnosti). Nećete biti u mogućnosti da izvršite kupovinu ako se ne složite sa Uslovima kupovine.

1.4 "Uslovi kupovine" mogu biti promijenjeni ili dopunjeni s vremena na vrijeme i objavljeni na Websajtu. Zadržavamo pravo da izmijenimo Websajt i Uslove kupovine prema zahtjevima tržišta bez prethodnog obvještenja. ÄŒlan 3.1 koji opisuje obavezu prodavca da isporuÄi ispravan proizvod u originalnom pakovanju neće biti promijenjen pod bilo kojim uslovima.

2. O nama

2.1 Ovaj web sajt je u vlasništvu Infocom d.o.o (mi/nas/nama), kompanije registrovane u Crnoj Gori 2002 godine na adresi Puškinova 5, 81250 Cetinje. Kompanija je registrovana za pružanje usluga informatiÄkog inžinjeringa i trgovine raÄunarskom opremom.

3. Kvalitet proizvoda

3.1 Mi se obavezujemo da će kupljena roba biti ispravna i isporuÄena u originalnom pakovanju proizvoÄ‘aÄa. Sva eventualna oštećenja ili kvarove tretira naša polisa o reklamacijama (odjeljak II).

3.2 Com Shop ne garantuje za taÄnost tehniÄke specifikacije i opis proizvoda izdat od strane proizvoÄ‘aÄa.

4. Komunikacija

4.1 Prihvatate da email i druga elektronska komunikacija može biti korišÄ‡ena za ugovore, obavještenja, informacije i druge vidove komunikacije sa jednakom pravnom težinom kao i u pisanoj formi.

5. Isporuka van Crne Gore

5.1 Uslovi isporuke opisani u polisi "Isporuka" važe za podruÄje Crne Gore. Kupci koji žele da kupljena roba bude isporuÄena van Crne Gore moraju da nas kontaktiraju prije obavljene porudžbine na tel. 067 74 44 66 ili email info@com-shop.me kako bi se informisali o detaljima isporuke i posebnoj cijeni isporuke.

6. Registracija

6.1 Za registraciju na Websajtu morate izabrati validan e-mail i lozinku. Vi ste odgovorni za sve akcije preduzete pod izabranim emailom i lozinkom.

6.2 Registracijom na Websajtu prihvatate:

            6.2.1 Odgovornost za taÄnost ostavljenih podataka

            6.2.2 Obavezu da nas informišete o promjenama vezanim za vaše kontakt informacije.

            6.2.3 Da ste stariji od 18 godina, a ako ste mladji od 18 godina da imate dozvolu roditelja ili staratelja da se registrujete i kupujete na ovom Websajtu.

6.2.4 Da samo koristite Websajt uz upotrbu sopstvenog emaila i lozinke.

6.2.5 Da ne otkrivate email i lozinku za prijavljivanje drugim licima.

6.2.6 Da odmah promijenite lozinku ukoliko posumnjate da je poznata drugom licu.

6.3 Zadržavamo pravo da prekinumo bilo koji sporazumom ili ugovor sa vama ili izreknemo mjeru zabrane kupovine na Websajtu bez prethodnog upozorenja ukoliko:

            6.3.1 Ne izvršite plaćanje blagovremeno u sluÄaju isporuke robe po uzećem.

            6.3.2 Prekršite Uslove kupovine na Websajtu.

            6.3.3 Postoji sumnja da ste na bilo koji naÄin bili ukljuÄeni u prevaru ili pokušaj prevare prilikom kupovine na bilo kojem websajtu ili da ste zloupotrijebili ili pokušali da zloupotrijebite tuÄ‘e finasijske detalje ili identitet.

7. Plaćanje

7.1 Plaćanje za kupovinu na Websajtu se vrši debitnim / kreditnim karticama i uplatom na žiro-raÄun.

7.2 Plaćanje putem debitnih / kreditnih kartica se obavlja na web stranici Crnogorske Komercijalne Banke (CKB) koja snosi svu odgovornost za zaštitu vaših finansijskih detalja. U nijednom trenutku mi ne znamo niti samim tim zadržavamo vaše finansijske detalje.

7.3 Kupljenu robu nije moguće platiti pouzećem u nijednom sluÄaju.

8. Vlasništvo nad robom

8.1 Vlasništvo nad robom u potpunosti stiÄete nakon izvršenog plaćanja u cjelosti.

8.2 Izborom uplate na žiro-raÄunu kao metoda plaćanja, kupac nije rezervisao kupljeni proizvod. U sluÄaju uplate na žiro-raÄunu jedan ili više dana nakon obavljene kupovine Com Shop ne snosi odgovornost ukoliko proizvod u meÄ‘uvremenu postane nedostupan.

8.3 Ako kupac plati debitnom / kreditnom karticom proizvod je automatski rezervisan za njega.

9. Žalbe

9.1 Sve žalbe treba da budu procesuirane putem tel. 067 74 44 66, email: info@com-shop.me ili našu adresu: Infocom d.o.o, Puškinova 5, 81250 Cetinje.

10. Zaštita prava na intelektualnu svojinu

10.1 Sadržaj Websajta je zaštićen autorskim pravom ukljuÄujući i autorsko pravo na dizajn.

10.2 Smijete da preuzimate sadržaj sa Websajta i kopirate ga u nekomercijalne svrhe.

10.3 Prihvatate da upotreba sadržaja Websajta u bilo koje druge svrhe je strogo zabranjena te može uzrokovati pravne posljedice.

11. Povezivanje sa web sajtom

11.1 Ne možete kreirati link sa Websajtom sa druge stranice na Internetu, dokumenta ili drugog izvora bez naše prethodne saglasnosti.

12. Ostalo

12.1 Zadržavamo pravo da promijenimo Internet domen Websajta, priozvode, cijenu proizvoda, opis proizvoda i njihovu dostupnost na lageru  u bilo kojem trenutku.

 

II GARANCIJA I REKLAMACIJE

1. Garancija

1.1 Garantujemo da će proizvod u predviÄ‘enom roku pravilno funkcionisati ako se njime bude pravilno rukovalo. Garancija i garantni rok poÄinju danom kupovine proizvoda.

1.2 Svi proizvodi su pokriveni jednogodišnjom garancijom proizvoÄ‘aÄa. Pojedini proizvodi mogu imati garanciju proizvoÄ‘aÄa od 2-3 godine (utvrÄ‘eno tehniÄkom specifikacijom proizvoda priloženom uz proizvod).

1.3 Garantni rok za tastature, miševe, zvuÄnike, modeme, flash memorije je 30 dana.

1.4 Garantni list će biti dostavljen kupcu putem emaila u pdf formatu sa peÄatom i potpisom prodavca po obavljenoj kupovini.

2. Servis i garancija

2.1 Obavezujemo se da ćemo na Vaš zahtjev, u toku garantnog roka, otkloniti u ovlašÄ‡enom servisnom centru, kvarove i tehniÄke nedostatke proizvoda koji bi nastali prilikom normalne upotrebe.

2.2 Ukoliko kvar ili nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 30 dana od dana prijema uređaja na servis kupac ostvaruje pravo na povraćaj i zamjenu sa novim uređajem.

3. Kvarovi koji nijesu pokriveni garancijom

3.1 Garancija ne važi u sljedećim uslovima:

            3.1.1 Ako je kupac nestruÄno ili nebrižljivo rukovao proizvodom.

            3.1.2 Ako je kupac instalirao nelicencirani softver ili softver koji nije kompatibilan sa postojećim hardverom i ne funkcioniše u skladu sa preporukama proizvoÄ‘aÄa softvera.

            3.1.3 Ako je softver servisirala neovlašÄ‡ena osoba.

3.2 U garanciju ne ulaze oštećena prouzrokovana prilikom transporta nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže ili održavanja, korišÄ‡enja neodgovarajućeg (recikliranog) potrošnog materijala, mehaniÄka oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja zbog varijacija napona elektriÄne mreže, udara groma i pratećih pojava (dejstva više sile). 

4. Reklamacija i troškovi slanja proizvoda na servis

4.1 Ukoliko kupac prijavi kvar u roku od 3 dana od dana prijema proizvoda smatraće se da je isporuÄen neispravan proizvod i isti će biti preuzet od našeg kurira i o našem trošku poslat na servis.

4.2 Ako kupac prijavi kvar nakon više od 3 dana od prijema proizvoda smatraće se da je kvar nastao u garantnom roku i dužan je da ga o svom trošku pošalje ili donese na servis. Za eventualna oštećenja prilkom transporta proizvoda na servis mi (prodavac) nijesmo odgovorni. TakoÄ‘e, kupac može dogovoriti sa nama da proizvod bude preuzet od našeg kurira o trošku kupca. U ovom sluÄaju kurirska firma preuzima svu odgovornost za sva eventualna oštećenja nastala tokom transporta.

4.3 Ukoliko se ustanovi da je reklamirani proizvod ispravan isti će biti vraćen kupcu o njegovom trošku.

 

Fabricants

Avis  [plus]

Il n'y a actuellement aucun avis de ce produit.

Tweets

Sponsors

Web dizajn, Internet marketing, E-commerce